Türk Patent - Mersin Patent 15/7/2018 Tarih ve 30479 Sayılı Bakanlıklara Bağlı Türk Patent ve Marka Kurumu Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Türk Patent - Mersin Patent
Sosyal İletişim Kanallarımız 6152. Sk.Müfide İlhan 33020 Camili/Akdeniz/Mersin +90 212 212 35 17 Mersin Patent Logo
Mersin Patent
Mersin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 6152. Sk.Müfide İlhan 33020 Akdeniz Mersin

Türk Patent

Türk Patent 15/7/2018 Tarih ve 30479 Sayılı Bakanlıklara Bağlı Türk Patent ve Marka Kurumu Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Patent Mevzuat 13-10-2021
BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ  İlgili Kararnamenin tümünü BURADAN inceleyebilirsiniz.   Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Sayısı              : 4 Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi - Sayısı      : 15/7/2018 - 30479   YİRMİYEDİNCİ BÖLÜM Türk Patent ve Marka Kurumu   Kuruluş ve amaç MADDE 358 – (1)Türkiye’nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, ülke içinde serbest rekabet ortamını oluşturmak ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere patent ve markalar ile sınaî mülkiyet haklarının tesisi, bu konudaki korumanın sağlanması ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin yurt içi ve yurt dışında var olan bilgi ve dokümantasyonun kamunun istifadesine sunulabilmesi amacıyla tüzel kişiliğe sahip, bu Bölümde belirtilmeyen hallerde özel hukuk hükümlerine tabi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı, özel bütçeli Türk Patent ve Marka Kurumu kurulmuştur. Türk Patent ve Marka Kurumu, bir kamu kuruluşu olup kısa adı “TÜRKPATENT”tir. (2) TÜRKPATENT’in merkezi Ankara’dadır.   Tanımlar MADDE 359 – (1) Bu Bölümde geçen; a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, b) Başkanlık: Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığını, c) Danışma Kurulu: Türk Patent ve Marka Kurumu Danışma Kurulunu, ç) Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu, d) Yönetim Kurulu: Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulunu, ifade eder.   Görevleri MADDE 360 – (1) Kurum, ülkenin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla; a) Patentler, faydalı modeller, markalar, coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları, tasarımlar ile entegre devre topoğrafyalarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapar. b) Zorunlu lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunur ve mahkemelerde bilirkişilik yapar. c) Lisans ve devir anlaşmalarını tescil ve kayıt eder. ç) Buluşların kullanımını takip eder; yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile teknoloji transferinin yönlendirilmesi ve arşivlenmesi işlemlerini yapar. d) Sınai mülkiyet alanında Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle ilişkileri yürütür; işbirliğinde bulunur. e) Türkiye'yi Bakanlığın onayı ile uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil eder. f) Sınaî mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası anlaşmaların hazırlanmasına ülke çıkarlarını koruyarak katkıda bulunur ve bu anlaşmaların Türkiye'de uygulanmasını sağlar. g) Yurt içi ve yurt dışında teknoloji ve araştırma geliştirme ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ve bilgi bankalarıyla işbirliği yapar, dokümantasyon merkezleri kurar, bu bilgileri kamunun istifadesine sunar. ğ) Sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak yayınlar yapar. h) Sınaî mülkiyet hakları konularında yurt içinde kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapar. ı) Sınai mülkiyet alanında yurt içinde ve yurt dışında kişi ve kuruluşlara eğitim verilmesine yönelik çalışmalar yapar; görev alanına giren konularla ilgili eğitim faaliyetlerini ve akademik çalışmaları destekler. i) Cumhurbaşkanının kararı ile yurt içinde veya yurt dışında şirket kurabilir; kurulmuş şirketlere ortak olabilir. j) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapar.   Kurumun organları MADDE 361 – (1) Kurumun organları şunlardır: a) Yönetim Kurulu. b) Danışma Kurulu. c) Başkanlık.   Yönetim Kurulu MADDE 362 – (1) Yönetim Kurulu, Kurumun en yüksek düzeyde yönetim ve karar organıdır. (2) Yönetim Kurulu; Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından birer üye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği üç üye, Kurum Başkanı ve bir Başkan Yardımcısı olmak üzere yedi üyeden oluşur. (Ek cümleler:RG-10/5/2019-30770-CK-35/2 md.) Yönetim Kurulu Başkanı hariç üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Başkan Yardımcısının görevinin sona ermesi halinde Yönetim Kurulu üyeliği de sona erer. (3) Kurumun Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. (Ek cümle:RG-10/5/2019-30770-CK-35/2 md.) Başkanın olmadığı hallerde Başkana Başkan Yardımcısı vekâlet eder. (4) Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılan bir yönetmelikle belirlenir.   Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri MADDE 363 – (1) Yönetim Kurulu, bu Bölüm ve diğer mevzuatla Kuruma verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlar. Bu amaçla; a) Kurumun idarî, malî ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli bütün tedbirleri alır. Kurumun işleyişine etkinlik kazandırmak amacı ile hazırlayacağı yönetmeliklerin Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girmesini sağlar. b) Kurum ile ilgili mevzuatın uygulanmasını sağlar. c) Kurumun bütçesini onaylar. ç) Hazırlanan faaliyet raporunu ve malî raporu görüşüp karara bağlar. d) Sınaî mülkiyet hakları ve teknolojik ilerleme konusunda planlar ve yıllık programlar doğrultusunda kısa ve uzun vadeli çalışma programları hazırlar, araştırma konuları tespit eder ve bunları uygulamaya koyar. e) Kurumun vereceği hizmetler karşılığında alınacak ücret tarifelerini hazırlar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygun görüşü üzerine uygulamaya koyar. f) Başkan tarafından yapılacak atama önerilerini karara bağlar. g) Gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırır. ğ) Danışma Kurulunun tavsiye kararlarını görüşüp karara bağlar. h) Kurumun görev alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatmak ve ilgililerin görüşlerini almak için ulusal ve uluslararası nitelikte seminer, sempozyum, açık oturum, konferans ve benzeri konuların düzenlenmesine karar verir. ı) Sınaî mülkiyet haklarıyla ilgili ihtiyaç görülen konularda görüş almak üzere bu alandaki uzmanlardan oluşan geçici veya sürekli ihtisas komisyonları oluşturur. i) Kurumun ihtiyaçları için bina inşa edilmesine, taşınır ve taşınmaz malların satın alınmasına veya kiralanmasına, bunların gerektiğinde satılmasına veya kiraya verilmesine karar verir. (2) Yönetim Kurulu, Başkan tarafından hazırlanacak gündem ve yapılacak davet üzerine ayda en az bir defa toplanır. (3) Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın bir yıl içinde dört toplantıya veya arka arkaya üç toplantıya katılmayanların üyelikleri, hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden düşer ve yerlerine aynı usulle yeni üyeler atanır. (4) Yönetim Kurulu en az dört üye ile toplanır; kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyu istikametinde alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu çift sayılır. (5) (Ek:RG-10/5/2019-30770-CK-35/3 md.) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesine göre ayda üçten fazla olmamak üzere her bir toplantı için (9000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.   Danışma Kurulu MADDE 364 – (1) Kurumun Danışma Kurulu; Bakanlıkça belirlenecek bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve en fazla üyeye sahip işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarından birer üye ve Yükseköğretim Kurulunca üniversitelerden belirlenecek beş üyeden oluşur. (2) Yönetim Kurulu ihtiyaca göre Danışma Kurulu toplantılarına uzman kişileri çağırabilir. (3) Danışma Kurulu üyeliklerinin süresi iki yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. (4) Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. (5) Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Toplantılara Sanayi ve Teknoloji Bakanı veya görevlendireceği kişi başkanlık eder.   Danışma Kurulunun görevleri MADDE 365 – (1) Danışma Kurulu, Kurumun faaliyetleri çerçevesinde ve Kuruma yardımcı olmak maksadıyla Türkiye'nin teknolojik gelişimine ve sınaî mülkiyet haklarının etkin biçimde korunmasına, rekabet ortamının yaratılmasına ilişkin olarak Kurumun çalışma ilkeleri, faaliyet raporu, bütçe ve çalışma programları hakkında düşünce bildirir ve tavsiyelerde bulunur.   Başkanlık MADDE 366 – (1) Başkan, Kurumun en üst amiridir ve Kurumu temsil eder. Başkanlık, Başkan ve iki Başkan Yardımcısından oluşur. (2) Başkan, Kurum hizmetlerinin ilgili mevzuata, Türkiye'nin taraf olduğu sınaî mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası anlaşmalara,  plan ve yıllık programlara, Yönetim Kurulunun kararlarına uygun yürütülmesi ve Kurumun faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Başkan; Kurumun bütçesini, faaliyet raporunu ve malî raporunu hazırlar ve Yönetim Kurulunun onayına sunar. Başkan, Kurumda çalışanların işlemlerinden sorumlu olup Kurumun faaliyetlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.   Fikri Mülkiyet Akademisi ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi MADDE 367 – (1) Fikri mülkiyet haklarına ilişkin eğitim, danışmanlık, araştırma ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek üzere Fikri Mülkiyet Akademisi, sınai mülkiyet haklarına ilişkin eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Kurum bünyesinde Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi kurulmuştur. (2) Akademi bünyesinde telif haklarına ilişkin eğitim faaliyetleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Eğitim Merkezi, sınai mülkiyet haklarına ilişkin eğitim faaliyetleri de Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilir. Eğitim merkezlerine ilişkin giderler, ilgisine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Kurum tarafından karşılanır. (3) Fikri Mülkiyet Akademisinde yürütülecek eğitim ve araştırma faaliyetlerine ilişkin planlama ve danışmanlık yapmak üzere bir Yürütme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul; Kurumdan bir temsilci, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili biriminden bir temsilci, biri sınai mülkiyet hakları diğeri telif hakları konusunda uzman iki üniversite öğretim üyesi, bir patent veya marka vekili, telif hakları alanında faaliyet gösteren bir sektör temsilcisi ve muvafakati alınmak kaydıyla Yargıtay tarafından ilgili daire üyeleri arasından belirlenen bir üye ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunun ilgili dairesi tarafından belirlenen fikri ve sınai haklar hukuk veya ceza mahkemelerinde görev yapan bir hâkim olmak üzere sekiz üyeden oluşur. Fikri Mülkiyet Akademisi Yürütme Kurulu toplantıları Kurum temsilcisi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisinin eş başkanlığında yapılır. Yargıtay üyesi ve hâkim üye dışındaki üyeler ilgisine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kurum tarafından görevlendirilir. Üyeler, üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.    (4) Fikri Mülkiyet Akademisi Yürütme Kurulu ve eğitim merkezlerinin çalışma usul ve esasları, sekretarya hizmetleri, yapılan hizmetler karşılığında alınan ücretler, eğitim faaliyetlerine ilişkin konular ve diğer hususlar Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kurum tarafından müştereken yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.   Hizmet birimleri MADDE  368 - (1) Kurumun hizmet birimleri şunlardır: a) Patent Dairesi Başkanlığı. b) Markalar Dairesi Başkanlığı. c) Tasarımlar Dairesi Başkanlığı. ç) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı. d) Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı. e) Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı. f) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı. g) Personel Dairesi Başkanlığı. ğ) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. h) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. ı) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı. i) Hukuk Müşavirliği.   Patent Dairesi Başkanlığı MADDE 369 – (1) Patent Dairesi Başkanlığı; a) Patentlerin tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, araştırma, inceleme, değerlendirme ve tescil işlemlerini, b) Patentlerin ve patent tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre lisans, devir, sair değişikliklerle ilgili işlemlerini, c) Patentlerin ilan, tasnif ve sicil işlemlerini, ç) Başkanlıkça verilecek diğer işleri, yapar.   Markalar Dairesi Başkanlığı MADDE 370 – (1) Markalar Dairesi Başkanlığı; a) Markaların tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, araştırma, inceleme, değerlendirme ve tescil işlemlerini, b) Markaların ve marka tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre lisans, devir, sair değişikliklerle ilgili işlemlerini, c) Markaların ilan, tasnif ve sicil işlemlerini, ç) İlgili mevzuat hükümlerine göre, belirli nitelikleri haiz işaret ve ibarelerin koruma altına alınması, markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini, d) Başkanlıkça verilecek diğer işleri, yapar.   Tasarımlar Dairesi Başkanlığı MADDE 371 -  (1) Tasarımlar Dairesi Başkanlığı; a) Tasarımların tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, araştırma, inceleme, değerlendirme ve tescil işlemlerini yapar. b) Tasarımların ve tasarım başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre lisans, devir ve sair değişikliklerle ilgili işlemlerini yapar. c) Tasarımların ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar. ç) Türk Tasarım Danışma Konseyinin sekretaryasını yürütür. d) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.   Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı MADDE 372 – (1) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı; a) Avrupa Birliği ile ilgili Kurumun görev alanına giren konularda; müzakerelere ilişkin hazırlıkları yapar, toplantılara katılır, bu konularla ilgili olarak Kurum birimleri arasında koordinasyonu sağlar. b) Kurumun görev alanına giren konularda yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini yürütür, koordinasyonu sağlar, ikili ve çok taraflı işbirliği anlaşmaları ile bölgesel işbirliği anlaşmalarının ve protokollerinin hazırlanmasına yardımcı olur. c) Kurumun görev alanına giren yabancı ülkelerin mevzuatı ile uluslararası anlaşmaları izler, inceler ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereken çalışmaları yürütür. ç) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.    Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı MADDE 373 – (1) Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı; a) Sınai mülkiyet haklarından ülke ekonomisi için değer üretmek amacıyla gerçek ve tüzel kişilerin sınai mülkiyete konu olan ya da olabilecek varlıklarını ve kullanım şekillerini tespit etme, ilgili sektörleri takip etme, etüt çalışmaları yapma ve benzeri faaliyetleri yürütür. b) Sınai mülkiyet varlıklarının değeri ve ekonomik etkileri konusunda çalışmalar yapar. c) Yeni teknolojilerin tespiti, teknoloji transferi işlemlerine aracılık gibi ticarileştirme faaliyetlerini yürütür. ç) Yenilik destek faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm verileri toplar, tasnif eder ve kamunun kullanımına sunar. d) Yenilik destek faaliyetleri kapsamına giren konularda danışmanlık hizmeti sunar. e) Kurumun görevleri ile ilgili olarak mevzuat, başvuru kılavuzları, broşürler ve sınai mülkiyet hakları konularını içeren belgesel, kavram ve tanıtım filmleri ile her türlü ortamda materyal hazırlar, bunların yayımlanması işlemlerini yürütür. f) Sınai mülkiyet haklarının tanıtımına ilişkin hedef ve stratejileri tespit eder, planlamasını yapar ve uygular. g) Sınai mülkiyet hakları ile ilgili her türlü eğitim faaliyetleri ile seminer, konferans, sempozyum ve benzeri faaliyetleri düzenler, fuarlara iştirak hazırlıklarını yürütür. ğ) Kurumun bilgi ve doküman birimlerinin faaliyette bulunması için gerekli işbirliği çalışmalarını yürütür. h) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.   Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı MADDE 374- (1) Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı; a) Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarına ilişkin kayıt, araştırma, inceleme, değerlendirme ve tescil işlemlerini yapar, b) Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarının ilan ve sicil işlemlerini yapar, c) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.   Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı MADDE 375 – (1)Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, sınai mülkiyet hakları ve geleneksel ürün adları ile ilgili işlemlere ilişkin ilgili dairenin nihai olarak almış olduğu kararlara karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde işlemlerin tarafı olan ve karar nedeniyle menfaati etkilenen kişiler tarafından yapılacak itirazların incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemlerini doğrudan Kurum Başkanına bağlı olarak yürütür. (2) Yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesi talep edilen konuda kararlar, Daire Başkanı başkanlığında, yeniden incelenip değerlendirme yapılacak konuda uzman olan ve itiraza konu Kurum kararında görevli bulunmayan en az iki uzman üyenin katılımı ile oluşturulan Kurul tarafından alınır.   Personel Dairesi Başkanlığı MADDE 376 – (1) Personel Dairesi Başkanlığı; a) Kurum bünyesinde görev yapan personelin iş akitleri, kadro, terfi, görev, yolluk, sağlık, izin ve benzeri özlük işlemleri ile ilgili hizmetleri yürütür. b) Sosyal hizmetler ve hizmet içi eğitim ile ilgili işleri yapar. c) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.   Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı MADDE 377 – (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütür; temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapar veya yaptırır. b) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenler ve yürütür. c) Kurumun taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütür. ç) Kurumun sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlar ve yürütür. d) Kütüphane hizmetlerini yürütür. e) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.   Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı MADDE 378 - (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı; a) Bilgi teknolojilerini takip ederek Kurumun otomasyon stratejilerini belirler, bilgi güvenliğinin gerektirdiği önlemleri alır, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretir. b) Kurumun bilgi işlem hizmetlerini yürütür. c) Kurumun internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapar. ç) Kurumun hizmetleriyle ilgili bilgileri toplar ve veri tabanları oluşturur. d) Kurumun mevcut bilgi işlem altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütür, haberleşme güvenliğini sağlar. e) Kurum ile dokümantasyon merkezleri ve işbirliği içinde olduğu ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında veri aktarımını sağlar, elektronik haberleşme için gerekli olan teknik koordinasyonu kurar ve geliştirir. f) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan sağlanan sınai mülkiyet haklarına ilişkin bilgileri elektronik ortamda toplar, değerlendirir ve ilgili birimlerin kullanımına sunar. g) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.   Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı MADDE 379 – (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı; a) 5018 sayılı Kanun, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapar. b) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.   Hukuk Müşavirliği MADDE 380 - (1) Hukuk Müşavirliği; a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapar. b) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.   Gelirler, giderler ve bütçe MADDE 381 – (1) Kurumun gelirleri şunlardır: a) Kurumun yapacağı hizmetler karşılığında alınacak ücretler. b) Genel bütçeden yapılacak yardımlar. c) Her türlü yardım ve bağışlar. ç) Kuruma ait taşınmazların gelirleri. d) Yukarıda sayılan gelirlerin nemalandırılması ile elde edilecek gelirler. e) Diğer gelirler. (2) Kurumun gelir gider fazlası bir sonraki yıl bütçesine aktarılır. (3) Kurumun giderleri ile eğiticilere ders ücreti ödemeleri Yönetim Kurulunca onaylanacak bütçeden karşılanır.   Uzman istihdamı MADDE 382- (1) Başkanlıkta 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi uyarınca Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı ve Uzmanı istihdam edilebilir.   Personel MADDE 383 – (1) Kurumun ihtiyaçları dikkate alınarak 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre yerli ve yabancı uzmanlar çalıştırılabilir. (2) Belli bir uzmanlık gerektiren nitelikteki iş ve hizmetler 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 31 inci maddesine göre istisna sözleşmesi çerçevesinde gördürülebilir. (3) Kurum, sınai mülkiyet haklarına ilişkin işlemlerin yürütülmesinde yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşların hizmetlerinden yararlanabilir. Bu suretle yararlanılacak hizmetler için ücretler, Kurumun yapacağı hizmetlerin karşılığı ücretlerle birlikte Kurum tarafından tahsil edilir ve ilgili kuruluşlara ödemeler Kurum tarafından yapılır.
6152. Sk.Müfide İlhan 33020 Camili/Akdeniz/Mersin +90 212 212 35 17 Mersin Patent

Mersin Patent Logo


Türk Patent

BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

 İlgili Kararnamenin tümünü BURADAN inceleyebilirsiniz.

 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Sayısı              : 4

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi - Sayısı      : 15/7/2018 - 30479

 

YİRMİYEDİNCİ BÖLÜM

Türk Patent ve Marka Kurumu

 

Kuruluş ve amaç

MADDE 358 – (1)Türkiye’nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, ülke içinde serbest rekabet ortamını oluşturmak ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere patent ve markalar ile sınaî mülkiyet haklarının tesisi, bu konudaki korumanın sağlanması ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin yurt içi ve yurt dışında var olan bilgi ve dokümantasyonun kamunun istifadesine sunulabilmesi amacıyla tüzel kişiliğe sahip, bu Bölümde belirtilmeyen hallerde özel hukuk hükümlerine tabi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı, özel bütçeli Türk Patent ve Marka Kurumu kurulmuştur. Türk Patent ve Marka Kurumu, bir kamu kuruluşu olup kısa adı “TÜRKPATENT”tir.

(2) TÜRKPATENT’in merkezi Ankara’dadır.

 

Tanımlar

MADDE 359 – (1) Bu Bölümde geçen;

 1. a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
 2. b) Başkanlık: Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığını,
 3. c) Danışma Kurulu: Türk Patent ve Marka Kurumu Danışma Kurulunu,

ç) Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu,

 1. d) Yönetim Kurulu: Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

Görevleri

MADDE 360 – (1) Kurum, ülkenin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla;

 1. a) Patentler, faydalı modeller, markalar, coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları, tasarımlar ile entegre devre topoğrafyalarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapar.
 2. b) Zorunlu lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunur ve mahkemelerde bilirkişilik yapar.
 3. c) Lisans ve devir anlaşmalarını tescil ve kayıt eder.

ç) Buluşların kullanımını takip eder; yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile teknoloji transferinin yönlendirilmesi ve arşivlenmesi işlemlerini yapar.

 1. d) Sınai mülkiyet alanında Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle ilişkileri yürütür; işbirliğinde bulunur.
 2. e) Türkiye'yi Bakanlığın onayı ile uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil eder.
 3. f) Sınaî mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası anlaşmaların hazırlanmasına ülke çıkarlarını koruyarak katkıda bulunur ve bu anlaşmaların Türkiye'de uygulanmasını sağlar.
 4. g) Yurt içi ve yurt dışında teknoloji ve araştırma geliştirme ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ve bilgi bankalarıyla işbirliği yapar, dokümantasyon merkezleri kurar, bu bilgileri kamunun istifadesine sunar.

ğ) Sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak yayınlar yapar.

 1. h) Sınaî mülkiyet hakları konularında yurt içinde kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapar.

ı) Sınai mülkiyet alanında yurt içinde ve yurt dışında kişi ve kuruluşlara eğitim verilmesine yönelik çalışmalar yapar; görev alanına giren konularla ilgili eğitim faaliyetlerini ve akademik çalışmaları destekler.

 1. i) Cumhurbaşkanının kararı ile yurt içinde veya yurt dışında şirket kurabilir; kurulmuş şirketlere ortak olabilir.
 2. j) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapar.

 

Kurumun organları

MADDE 361 – (1) Kurumun organları şunlardır:

 1. a) Yönetim Kurulu.
 2. b) Danışma Kurulu.
 3. c) Başkanlık.

 

Yönetim Kurulu

MADDE 362 – (1) Yönetim Kurulu, Kurumun en yüksek düzeyde yönetim ve karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından birer üye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği üç üye, Kurum Başkanı ve bir Başkan Yardımcısı olmak üzere yedi üyeden oluşur. (Ek cümleler:RG-10/5/2019-30770-CK-35/2 md.) Yönetim Kurulu Başkanı hariç üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Başkan Yardımcısının görevinin sona ermesi halinde Yönetim Kurulu üyeliği de sona erer.

(3) Kurumun Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. (Ek cümle:RG-10/5/2019-30770-CK-35/2 md.) Başkanın olmadığı hallerde Başkana Başkan Yardımcısı vekâlet eder.

(4) Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılan bir yönetmelikle belirlenir.

 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 363 – (1) Yönetim Kurulu, bu Bölüm ve diğer mevzuatla Kuruma verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlar. Bu amaçla;

 1. a) Kurumun idarî, malî ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli bütün tedbirleri alır. Kurumun işleyişine etkinlik kazandırmak amacı ile hazırlayacağı yönetmeliklerin Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girmesini sağlar.
 2. b) Kurum ile ilgili mevzuatın uygulanmasını sağlar.
 3. c) Kurumun bütçesini onaylar.

ç) Hazırlanan faaliyet raporunu ve malî raporu görüşüp karara bağlar.

 1. d) Sınaî mülkiyet hakları ve teknolojik ilerleme konusunda planlar ve yıllık programlar doğrultusunda kısa ve uzun vadeli çalışma programları hazırlar, araştırma konuları tespit eder ve bunları uygulamaya koyar.
 2. e) Kurumun vereceği hizmetler karşılığında alınacak ücret tarifelerini hazırlar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygun görüşü üzerine uygulamaya koyar.
 3. f) Başkan tarafından yapılacak atama önerilerini karara bağlar.
 4. g) Gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırır.

ğ) Danışma Kurulunun tavsiye kararlarını görüşüp karara bağlar.

 1. h) Kurumun görev alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatmak ve ilgililerin görüşlerini almak için ulusal ve uluslararası nitelikte seminer, sempozyum, açık oturum, konferans ve benzeri konuların düzenlenmesine karar verir.

ı) Sınaî mülkiyet haklarıyla ilgili ihtiyaç görülen konularda görüş almak üzere bu alandaki uzmanlardan oluşan geçici veya sürekli ihtisas komisyonları oluşturur.

 1. i) Kurumun ihtiyaçları için bina inşa edilmesine, taşınır ve taşınmaz malların satın alınmasına veya kiralanmasına, bunların gerektiğinde satılmasına veya kiraya verilmesine karar verir.

(2) Yönetim Kurulu, Başkan tarafından hazırlanacak gündem ve yapılacak davet üzerine ayda en az bir defa toplanır.

(3) Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın bir yıl içinde dört toplantıya veya arka arkaya üç toplantıya katılmayanların üyelikleri, hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden düşer ve yerlerine aynı usulle yeni üyeler atanır.

(4) Yönetim Kurulu en az dört üye ile toplanır; kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyu istikametinde alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu çift sayılır.

(5) (Ek:RG-10/5/2019-30770-CK-35/3 md.) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesine göre ayda üçten fazla olmamak üzere her bir toplantı için (9000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.

 

Danışma Kurulu

MADDE 364 – (1) Kurumun Danışma Kurulu; Bakanlıkça belirlenecek bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve en fazla üyeye sahip işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarından birer üye ve Yükseköğretim Kurulunca üniversitelerden belirlenecek beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu ihtiyaca göre Danışma Kurulu toplantılarına uzman kişileri çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu üyeliklerinin süresi iki yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

(4) Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

(5) Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Toplantılara Sanayi ve Teknoloji Bakanı veya görevlendireceği kişi başkanlık eder.

 

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 365 – (1) Danışma Kurulu, Kurumun faaliyetleri çerçevesinde ve Kuruma yardımcı olmak maksadıyla Türkiye'nin teknolojik gelişimine ve sınaî mülkiyet haklarının etkin biçimde korunmasına, rekabet ortamının yaratılmasına ilişkin olarak Kurumun çalışma ilkeleri, faaliyet raporu, bütçe ve çalışma programları hakkında düşünce bildirir ve tavsiyelerde bulunur.

 

Başkanlık

MADDE 366 – (1) Başkan, Kurumun en üst amiridir ve Kurumu temsil eder. Başkanlık, Başkan ve iki Başkan Yardımcısından oluşur.

(2) Başkan, Kurum hizmetlerinin ilgili mevzuata, Türkiye'nin taraf olduğu sınaî mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası anlaşmalara,  plan ve yıllık programlara, Yönetim Kurulunun kararlarına uygun yürütülmesi ve Kurumun faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Başkan; Kurumun bütçesini, faaliyet raporunu ve malî raporunu hazırlar ve Yönetim Kurulunun onayına sunar. Başkan, Kurumda çalışanların işlemlerinden sorumlu olup Kurumun faaliyetlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

 

Fikri Mülkiyet Akademisi ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi

MADDE 367 – (1) Fikri mülkiyet haklarına ilişkin eğitim, danışmanlık, araştırma ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek üzere Fikri Mülkiyet Akademisi, sınai mülkiyet haklarına ilişkin eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Kurum bünyesinde Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi kurulmuştur.

(2) Akademi bünyesinde telif haklarına ilişkin eğitim faaliyetleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Eğitim Merkezi, sınai mülkiyet haklarına ilişkin eğitim faaliyetleri de Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilir. Eğitim merkezlerine ilişkin giderler, ilgisine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Kurum tarafından karşılanır.

(3) Fikri Mülkiyet Akademisinde yürütülecek eğitim ve araştırma faaliyetlerine ilişkin planlama ve danışmanlık yapmak üzere bir Yürütme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul; Kurumdan bir temsilci, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili biriminden bir temsilci, biri sınai mülkiyet hakları diğeri telif hakları konusunda uzman iki üniversite öğretim üyesi, bir patent veya marka vekili, telif hakları alanında faaliyet gösteren bir sektör temsilcisi ve muvafakati alınmak kaydıyla Yargıtay tarafından ilgili daire üyeleri arasından belirlenen bir üye ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunun ilgili dairesi tarafından belirlenen fikri ve sınai haklar hukuk veya ceza mahkemelerinde görev yapan bir hâkim olmak üzere sekiz üyeden oluşur. Fikri Mülkiyet Akademisi Yürütme Kurulu toplantıları Kurum temsilcisi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisinin eş başkanlığında yapılır. Yargıtay üyesi ve hâkim üye dışındaki üyeler ilgisine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kurum tarafından görevlendirilir. Üyeler, üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir. 

 

(4) Fikri Mülkiyet Akademisi Yürütme Kurulu ve eğitim merkezlerinin çalışma usul ve esasları, sekretarya hizmetleri, yapılan hizmetler karşılığında alınan ücretler, eğitim faaliyetlerine ilişkin konular ve diğer hususlar Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kurum tarafından müştereken yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

 

Hizmet birimleri

MADDE  368 - (1) Kurumun hizmet birimleri şunlardır:

 1. a) Patent Dairesi Başkanlığı.
 2. b) Markalar Dairesi Başkanlığı.
 3. c) Tasarımlar Dairesi Başkanlığı.

ç) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.

 1. d) Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı.
 2. e) Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı.
 3. f) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı.
 4. g) Personel Dairesi Başkanlığı.

ğ) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

 1. h) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.

ı) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

 1. i) Hukuk Müşavirliği.

 

Patent Dairesi Başkanlığı

MADDE 369 – (1) Patent Dairesi Başkanlığı;

 1. a) Patentlerin tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, araştırma, inceleme, değerlendirme ve tescil işlemlerini,
 2. b) Patentlerin ve patent tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre lisans, devir, sair değişikliklerle ilgili işlemlerini,
 3. c) Patentlerin ilan, tasnif ve sicil işlemlerini,

ç) Başkanlıkça verilecek diğer işleri,

yapar.

 

Markalar Dairesi Başkanlığı

MADDE 370 – (1) Markalar Dairesi Başkanlığı;

 1. a) Markaların tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, araştırma, inceleme, değerlendirme ve tescil işlemlerini,
 2. b) Markaların ve marka tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre lisans, devir, sair değişikliklerle ilgili işlemlerini,
 3. c) Markaların ilan, tasnif ve sicil işlemlerini,

ç) İlgili mevzuat hükümlerine göre, belirli nitelikleri haiz işaret ve ibarelerin koruma altına alınması, markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini,

 1. d) Başkanlıkça verilecek diğer işleri,

yapar.

 

Tasarımlar Dairesi Başkanlığı

MADDE 371 -  (1) Tasarımlar Dairesi Başkanlığı;

 1. a) Tasarımların tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, araştırma, inceleme, değerlendirme ve tescil işlemlerini yapar.
 2. b) Tasarımların ve tasarım başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre lisans, devir ve sair değişikliklerle ilgili işlemlerini yapar.
 3. c) Tasarımların ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar.

ç) Türk Tasarım Danışma Konseyinin sekretaryasını yürütür.

 1. d) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

MADDE 372 – (1) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı;

 1. a) Avrupa Birliği ile ilgili Kurumun görev alanına giren konularda; müzakerelere ilişkin hazırlıkları yapar, toplantılara katılır, bu konularla ilgili olarak Kurum birimleri arasında koordinasyonu sağlar.
 2. b) Kurumun görev alanına giren konularda yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini yürütür, koordinasyonu sağlar, ikili ve çok taraflı işbirliği anlaşmaları ile bölgesel işbirliği anlaşmalarının ve protokollerinin hazırlanmasına yardımcı olur.
 3. c) Kurumun görev alanına giren yabancı ülkelerin mevzuatı ile uluslararası anlaşmaları izler, inceler ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereken çalışmaları yürütür.

ç) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 

 

Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı

MADDE 373 – (1) Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı;

 1. a) Sınai mülkiyet haklarından ülke ekonomisi için değer üretmek amacıyla gerçek ve tüzel kişilerin sınai mülkiyete konu olan ya da olabilecek varlıklarını ve kullanım şekillerini tespit etme, ilgili sektörleri takip etme, etüt çalışmaları yapma ve benzeri faaliyetleri yürütür.
 2. b) Sınai mülkiyet varlıklarının değeri ve ekonomik etkileri konusunda çalışmalar yapar.
 3. c) Yeni teknolojilerin tespiti, teknoloji transferi işlemlerine aracılık gibi ticarileştirme faaliyetlerini yürütür.

ç) Yenilik destek faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm verileri toplar, tasnif eder ve kamunun kullanımına sunar.

 1. d) Yenilik destek faaliyetleri kapsamına giren konularda danışmanlık hizmeti sunar.
 2. e) Kurumun görevleri ile ilgili olarak mevzuat, başvuru kılavuzları, broşürler ve sınai mülkiyet hakları konularını içeren belgesel, kavram ve tanıtım filmleri ile her türlü ortamda materyal hazırlar, bunların yayımlanması işlemlerini yürütür.
 3. f) Sınai mülkiyet haklarının tanıtımına ilişkin hedef ve stratejileri tespit eder, planlamasını yapar ve uygular.
 4. g) Sınai mülkiyet hakları ile ilgili her türlü eğitim faaliyetleri ile seminer, konferans, sempozyum ve benzeri faaliyetleri düzenler, fuarlara iştirak hazırlıklarını yürütür.

ğ) Kurumun bilgi ve doküman birimlerinin faaliyette bulunması için gerekli işbirliği çalışmalarını yürütür.

 1. h) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

 

Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı

MADDE 374- (1) Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı;

 1. a) Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarına ilişkin kayıt, araştırma, inceleme, değerlendirme ve tescil işlemlerini yapar,
 2. b) Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarının ilan ve sicil işlemlerini yapar,
 3. c) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

 

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

MADDE 375 – (1)Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, sınai mülkiyet hakları ve geleneksel ürün adları ile ilgili işlemlere ilişkin ilgili dairenin nihai olarak almış olduğu kararlara karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde işlemlerin tarafı olan ve karar nedeniyle menfaati etkilenen kişiler tarafından yapılacak itirazların incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemlerini doğrudan Kurum Başkanına bağlı olarak yürütür.

(2) Yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesi talep edilen konuda kararlar, Daire Başkanı başkanlığında, yeniden incelenip değerlendirme yapılacak konuda uzman olan ve itiraza konu Kurum kararında görevli bulunmayan en az iki uzman üyenin katılımı ile oluşturulan Kurul tarafından alınır.

 

Personel Dairesi Başkanlığı

MADDE 376 – (1) Personel Dairesi Başkanlığı;

 1. a) Kurum bünyesinde görev yapan personelin iş akitleri, kadro, terfi, görev, yolluk, sağlık, izin ve benzeri özlük işlemleri ile ilgili hizmetleri yürütür.
 2. b) Sosyal hizmetler ve hizmet içi eğitim ile ilgili işleri yapar.
 3. c) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 377 – (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı;

 1. a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütür; temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapar veya yaptırır.
 2. b) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenler ve yürütür.
 3. c) Kurumun taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütür.

ç) Kurumun sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlar ve yürütür.

 1. d) Kütüphane hizmetlerini yürütür.
 2. e) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

MADDE 378 - (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı;

 1. a) Bilgi teknolojilerini takip ederek Kurumun otomasyon stratejilerini belirler, bilgi güvenliğinin gerektirdiği önlemleri alır, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretir.
 2. b) Kurumun bilgi işlem hizmetlerini yürütür.
 3. c) Kurumun internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapar.

ç) Kurumun hizmetleriyle ilgili bilgileri toplar ve veri tabanları oluşturur.

 1. d) Kurumun mevcut bilgi işlem altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütür, haberleşme güvenliğini sağlar.
 2. e) Kurum ile dokümantasyon merkezleri ve işbirliği içinde olduğu ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında veri aktarımını sağlar, elektronik haberleşme için gerekli olan teknik koordinasyonu kurar ve geliştirir.
 3. f) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan sağlanan sınai mülkiyet haklarına ilişkin bilgileri elektronik ortamda toplar, değerlendirir ve ilgili birimlerin kullanımına sunar.
 4. g) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

MADDE 379 – (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı;

 1. a) 5018 sayılı Kanun, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapar.
 2. b) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

 

Hukuk Müşavirliği

MADDE 380 - (1) Hukuk Müşavirliği;

 1. a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapar.
 2. b) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

 

Gelirler, giderler ve bütçe

MADDE 381 – (1) Kurumun gelirleri şunlardır:

 1. a) Kurumun yapacağı hizmetler karşılığında alınacak ücretler.
 2. b) Genel bütçeden yapılacak yardımlar.
 3. c) Her türlü yardım ve bağışlar.

ç) Kuruma ait taşınmazların gelirleri.

 1. d) Yukarıda sayılan gelirlerin nemalandırılması ile elde edilecek gelirler.
 2. e) Diğer gelirler.

(2) Kurumun gelir gider fazlası bir sonraki yıl bütçesine aktarılır.

(3) Kurumun giderleri ile eğiticilere ders ücreti ödemeleri Yönetim Kurulunca onaylanacak bütçeden karşılanır.

 

Uzman istihdamı

MADDE 382- (1) Başkanlıkta 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi uyarınca Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı ve Uzmanı istihdam edilebilir.

 

Personel

MADDE 383 – (1) Kurumun ihtiyaçları dikkate alınarak 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre yerli ve yabancı uzmanlar çalıştırılabilir.

(2) Belli bir uzmanlık gerektiren nitelikteki iş ve hizmetler 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 31 inci maddesine göre istisna sözleşmesi çerçevesinde gördürülebilir.

(3) Kurum, sınai mülkiyet haklarına ilişkin işlemlerin yürütülmesinde yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşların hizmetlerinden yararlanabilir. Bu suretle yararlanılacak hizmetler için ücretler, Kurumun yapacağı hizmetlerin karşılığı ücretlerle birlikte Kurum tarafından tahsil edilir ve ilgili kuruluşlara ödemeler Kurum tarafından yapılır.


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAPIN


Ad Soyad

E-Posta


Telefon


YorumunuzHızlı Araştırma ve Başvuru Formu

Kategoriler

Müşterilerimiz Ne Diyor

Etkin patent ile çalışmaya başladığımız günden bu güne marka tescil başvuru öncesi yapılan araştırma ve sorgulama işlemleri, marka başvuru ve muhtemel sonuçları hakkındaki bilgileri , strateji geliştirme anlamındaki işlemlerimizi kendileri takip etmekte. Kendilerinin yönlendirmeleri ve iş takibi konusunda oldukça verimli sonuçlar alınmakta. Kendileri ile çalışmaktan son derece memnunuz

Olcay KARAKAŞBC Yapı Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi Ve Dış Tic. AŞ.

HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

Av. Dilara AYDIN
Av. Dilara AYDIN
Yayınlama Tarihi: 13-10-2021

Dilara Aydın, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2017 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapmaktadır. Özelikle Fikri Mülkiyet Hukuku alanınd..

Takip Edin